Forskningsprosjekt


Selvmordstanker og selvmordsatferd hos arktiske ungdommer i et livsløpsperspektiv. I hvilken grad henger dette sammen med psykiske vansker i ung voksen alder?

Vitenskapelig tittel:
PATHWAYS OF SUICIDAL BEHAVIOR IN INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS ADOLESCENTS IN NORTHERN NORWAY: The relationship between suicidal behavior and self- harm in adolescence and later mental health disorders and needs for mental health services in young adulthood

Prosjektbeskrivelse:
Selvmordsproblematikk er et understudert samfunnsproblem i Nord-Norge, og det er særlig viktig å få økt kunnskap om unge med selvmordstanker og selvmordsforsøk da dette er relativt vanlige fenomen av stor betydning for folkehelsen. Studiet tar utgangspunkt i en tverrsnittsundersøkelse, Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge fra 2003-05 som omhandlet spørsmål om selvmordstanker og selvmordsatferd, fysisk og psykososial helse og familiforhold. Totalt svarte 4881 av 15-16 åringene på spørreundersøkelsen. Videre aksepterte 3987 av deltakerne en kobling til helseregistre og i 2014 ble studien koblet til registerdata fra Norsk pasientregister, Norsk utdanningsdatabase og Norsk trygderegister. I denne studien er det koblingsdata fra Norsk pasientregister og psykiske helsevern for voksne som er aktuell. Dataene vil bli brukt til å se på i hvilken grad selvmordstanker og selvmordsatferd i ungdomstiden henger sammen med psykiske vansker i ung voksen alder hos samiske og ikke-samiske nordmenn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2288 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christian Eckhoff
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieringskilder for hovedprosjektet: UiT Norges Arktiske Universitet, Senter for samisk helseforskning, og Folkehelseinstituttet for Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge.mUniversitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Norldlanssykehuset for registerkoblingen. 

For dette aktuelle delprosjektet foreligger det ingen finansiering per dags dato. Forskningsdata: Registerdata

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
19.01.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst