Forskningsprosjekt


En multisenter, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie for å vurdere sikkerhet og effekt av ABT-494 ved introduksjons og vedlikeholdsbehandling hos pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (M14-234)

Vitenskapelig tittel:
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke dosevalg, effekt og sikkerhet av ABT-494 hos pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Ulcerøs kolitt er en betennelsessykdom som rammer endetarmen og tykktarmen. Betennelsen finnes først og fremst i tarmens slimhinne hvor det danner seg sår. Betennelsen fører til at tykktarmen tømmer seg oftere og forårsaker diaré. Årsaken til sykdommen er ukjent, men sentralt i prosessen finner man en uhensiktsmessig immunreaksjon mot tarmens egne bakterier. Pasienter med ulcerøs kolitt har i dag behandlingsalternativer, som innebærer biologiske legemidler direkte rettet mot betennelsesprosessen. Imidlertid er ikke disse alltid effektive. Dagens behandling kan også for enkelte være forbundet med en rekke bivirkninger, som for eksempel anemi, infeksjonsrisiko og maligniteter. Det foreligger av den grunn et medisinsk behov for behandlingsalternativer for pasienter med utilstrekkelig respons på, eller intoleranse overfor konvensjonell og biologisk behandling. ABT-494 er en Janus Kinase (JAK)1 selektiv hemmer med minimal hemmende effekt på JAK2 og JAK3. ABT-494 er utprøvd på nær 800 personer og de vanligste bivirkningene (rapportert hos 2-5 %) har vært hodepine, øvre luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, forkjølelse, ryggsmerter, diare og hoste. Dette er en internasjonal multisenterstudie, der det planlegges å inkludere totalt 1055 pasienter moderat til alvorlig ulcerøs kolitt, inntil 18 av disse fra Norge. Pasienter skal rekrutteres fra egen pasientkohort ved utprøvende senter. Prosjektet er tredelt. Del 1 er placebokontrollert, og her skal dosering, effektivitet og sikkerhet av ABT-494 undersøkes blindet over 8 uker. 250 deltakere skal randomiseres til 5 grupper som skal innta daglige doser av hhv 7.5, 15, 30 eller 45 mg ABT-494 eller placebo. I prosjektets del 2 skal 375 pasienter randomiseres 2:1 til ABT-494 eller placebo, og behandling varer i 8 uker. Dosering avgjøres etter evaluering av resultater fra del 1. Det antas at 330 pasienter vil fortsette i en åpen delstudie som etterfølger den randomiserte delen av prosjektets del 2. Prosjektets del 3 omfatter en vedlikeholdsperiode for 450 av de pasienter som fullfører del 1 eller 2 og har respondert på behandlingen. Her skal deltakere etter randomisering i forholdet 1:1:1 innta 15 eller 30 mg av ABT-494, eller placebo. Del 2 er ikke åpen for inklusjon på det nåværende tidspunkt. I delstudie 1 skal deltakere møte til studiebesøk hver andre uke. Det skal ved hvert besøk gjennomføres en klinisk undersøkelse samt tas blodprøver. Avføringsprøver skal innsamles ved de to første besøkene samt ved avsluttet studie. Pasientene skal utfylle spørreskjema om funksjon, livskvalitet, symptomer og fatigue ved hvert besøk. Det skal gjennomføres endoskopi og EKG før og etter den åtte uker lange behandlingsperioden. Etter individuell vurdering, kan det tas biopsi ved endoskopi. For pasienter med høy risiko for tuberkulose, vil det tas røntgen av bryst ved oppstart av studien. I delstudie 3 skal deltakere møte til studiebesøk hver fjerde uke inntil uke 12, deretter hver åttende uke. Det skal ved hvert besøk gjennomføres en klinisk undersøkelse samt tas blodprøver. Avføringsprøver skal innsamles ved de to første besøkene samt ved avsluttet studie. Det skal gjennomføres endoskopi og EKG før og etter den 44 uker lange behandlingsperioden. Etter individuell vurdering, kan det tas biopsi ved endoskopi. Pasientene skal utfylle spørreskjema om funksjon, livskvalitet, symptomer og fatigue ved hvert besøk. For pasienter med høy risiko for tuberkulose, vil det tas røntgen av bryst. Deltakere vil bli kontaktet per telefon 30 dager etter avsluttet behandling. Primært endepunkt er andel pasienter som oppnår klinisk remisjon. Det skal gjennomføres farmakogenetiske og epigenetiske undersøkelser av blod-, vevs- og avføringsprøver etter separat samtykke. Det skal innhentes opplysninger om medisinsk og kirurgisk historie, alkohol- og nikotinbruk og medisinbruk fra pasientens journal. Opplysninger og biologisk materiale skal utføres til Sveits og USA. Materiale som utføres til Sveits skal destrueres etter analyse. Biologisk materiale skal inngå i biobanken «Studiespesifikk biobank for studie M14-533» med ansvarshavende Jeffrey V. Enejosa ved AbbVie Chicago, USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1876 EudraCT-nummer: 2016-000641-31 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 02.06.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jørgen Jahnsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet AbbVie AS finansierer dette prosjektet. Det vil bli inngått en skriftlig økonomisk og juridisk avtale mellom oppdragsgiver, forsker og institusjon som må signeres av alle parter før studiemedisin kan sendes til utprøvingsstedet og før første pasient kan inkluderes i prosjektet. Kopi av signert økonomisk avtale vil bli ettersendt til Etisk Komite så snart den foreligger.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst