Forskningsprosjekt


Preoperativ karbohydratloading ved lungekreftkirurgi

Vitenskapelig tittel:
Preoperative loading with carbohydrates in lung cancer surgery.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt peroral pre-operativ karbohydratloading til pasienter som skal opereres for lungekreft, bidrar til lavere forekomst av post-operativt ubehag og komplikasjoner. Tidligere studier har vist at pasienter som gjennomgår lungekreftkirurgi har plager de første dagene etter kirurgi. Plagene omfatter dyspnoe, fatigue, smerte, slapphet, hoste, munntørrhet, nervøsitet, søvnvansker, mage/tarmplager og mangel på appetitt. Karbohydrattilskudd er tidligere vist å ha positiv effekt ved annen type cancerkirurgi, men er per dags dato ikke undersøkt ved lungecancerkirurgi. PreOp® er en klar, iso-osmolar karbohydratrik drikk til pre-operativ bruk for kirurgiske pasienter. Det planlegges i prosjektet å inkludere inntil 104 pasienter. Egnede deltakere er pasienter over 18 år som skal opereres for lungekreft. Deltakere skal randomiseres 1:1 til enten pre-operativ karbohydratloading med karbohydrattilskuddet PreOp®, eller faste i henhold til avdelingens rutiner. Pasienter som randomiseres til karbohydratloading skal drikke 4x200ml PreOp® kvelden før operasjon og 2x200 ml i perioden 2-4 timer før operasjon. Pasienter som randomiseres til å faste, faster fra kl 24.00 kvelden før kirurgi i samsvar med avdelingens nåværende prosedyre. Opplysninger om høyde, vekt og kliniske variabler som BT, puls og diurese samt medikamentbruk skal innhentes fra journal. Det skal også innhentes opplysninger om indikasjons for lungekreftkirurgi (anatomisk lokalisasjon, cancertype og lungefunksjon) samt opplysninger vedrørende varighet av innleggelse og utskrivelsestidspunkt fra eventuelt annet sykehus. I tillegg skal deltakere utfylle spørreskjemaet QoR-40, et validert verktøy for å undersøke postoperative plager hos kirurgiske pasienter samt et smerteregistreringsskjema (VNRS), to etterfølgende dager etter operasjon. Primært endepunkt er forekomst av postoperative plager.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2020 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Per Reidar Woldbæk
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen merkostnader forbundet med prosjektet utover de ansattes egeninnsats.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst