Forskningsprosjekt


Funksjonsnivå og symptomer hos barn med autistiske trekk

Vitenskapelig tittel:
The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Autismespekterforstyrrelser omfatter en stor variasjon i grad av sosiale vansker. Slike symptomer ses også ved andre utviklingsforstyrrelser. Man vet i dag for lite om hvilke faktorer som påvirker funksjonsnivået ved denne typen vansker. Dette prosjektet vil ved analyse av kliniske data innhentet fra to grupper av barn med autisme symptomer inkludert i en nasjonal studie av utviklingsforstyrrelser (BUPgen) søke å belyse dette. Den ene gruppen vil være barn som har fått en diagnose innen autismespekteret, den andre barn med symptomer som ikke fyller kriteriene til en slik diagnose. Vi vil undersøke forskjell mellom gruppene angående grad av autisme symptomer, vansker på andre utviklingsområder, annen psykiatrisk/somatisk sykdom og funksjonsnivå. Vi vil også se på relasjonen mellom symptombelastning på ulike områder og funksjonsnivå for gruppen som helhet, dvs uavhengig av diagnostisk kategori. Dette kan bidra til økt forståelse og bedre behandling. Prosjektet er en delstudie i BUPgen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1954 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Mari Sund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

AFFU, Div. Psykisk helsevern, St.Olav, har bidratt med finansiering til 100% prosjektstilling/forskerrekrutteringsstilling i 3 mnd til å jobbe videre med prosjektbeskrivelsen/planlegging av PhDprosjektet i perioden 11.01.16-11.04.16, hvor Lise Reindal var frikjøpt fra fast stilling ved Helse Møre og Romsdal HF.

Helse Møre og Romsdal HF har videre innvilget PhD stipend til Lise Reindal med 1 004 000,- per år i 3 år (Tildelingsbrev vedlagt).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst