Forskningsprosjekt


Verdigheit i kvardagen. Ei undersøking om korleis menneske som mottek kommunale tenester på grunn av si psykiske helse ynskjer å bli 'møtt og sett'.

Vitenskapelig tittel:
Social dignity in community based mental health services.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet inngår som ein del av eit doktorgradsprosjekt der fokus er sosial verdigheit i psykisk helsearbeid. Forsking viser at pasientar og brukarar legg stor vekt på at det er viktig å kjenne seg forstått, akseptert, anerkjend og respektert som menneske. Det er lite kunnskap om kva dette vil seie i praksis eller kva det innebærer i ulike kontekstar. det er gjort svært lite forsking innan kommunalt psykisk helsearbeid. Prosjektet skal vera med å gje eit bilete av kva menneske som mottek psykisk helsearbeidstenester tenkjer er viktig. Ein er ute etter deira perspektiv på kva det vil seie å bli møtt og sett og kva dei tenkjer er viktig for å ha verdige liv. Dette er viktig kunnskap for å kunna gje gode helsetenester og vil også kunna bidra som eit viktig perspektiv i høve til det å sei noko om ’sosial verdigheit’ meir generelt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/138 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Kristin Ådnøy Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen Stord Haugesund
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskarutdanning, sjukepleievitskap, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK vest