Forskningsprosjekt


Helseforståelse hos pasienter med kronisk nyresvikt stadium 3-5.

Vitenskapelig tittel:
Health literacy in patients suffering from chronic kidney disease stage 3-5.

Prosjektbeskrivelse:
Det er et politisk ønske om at pasienter i større grad enn tidligere skal ta ansvar for egen helse og behandling. I lys av dette vil det være viktig å kartlegge ulike pasientgruppers helseforståelse for å sikre at helsetjenester som ytes og informasjon som gis er tilpasset pasientenes behov. Kronisk nyresykdom (KNS) rammer 10% av den norske befolkningen og kan utvikle seg til å bli en alvorlig tilstand med behov for nyretransplantasjon eller dialysebehandling for å overleve. Tidligere forskning finner redusert helseforståelse hos pasienter med KNS, men verktøy for å måle dette har fokusert på evne til å lese ord og tall. Vi vil kartlegge helseforståelse i et videre perspektiv vha. et nytt spørreskjema og se på mulige sammenhenger med livskvalitet, mestringstro og etterlevelse av medisinsk behandling. I tillegg ønsker vi å intervjue et utvalg pasienter for å få en dypere forståelse av hvordan de innhenter, forstår og vurderer helseinformasjon. Kvantitativ og kvalitativ metode anvendes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2060 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Hjorthaug Urstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i sin helhet av UiS i fobindelse med 3 årig PhD stilling. Det er driftsmidler knyttet til PhD studenten som vil dekke nødvendige utgifter som spørreskjema og frankerte konvolutter for å returnere spørreskjema.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD student
Behandlet i REK
DatoREK
24.11.2016 REK nord