Forskningsprosjekt


Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Vitenskapelig tittel:
Improving outcomes for older cancer patients receiving external beam radiotherapy (EBRT): Developing and testing a geriatric assessment with management intervention. WP 1c: A prospective observational study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prospektive observasjonsprosjektet er å undersøke hva som kjennetegner geriatriske kreftpasienter som opplever redusert livskvalitet og funksjon etter strålebehandling. Geriatrisk vurdering (GA) er en systematisk kartlegging av aldersrelaterte helseproblemer. Det skal i prosjektet undersøkes om GA lar seg gjennomføre i kommunehelsetjenesten. Resultatene fra dette prosjektet kan gi grunnlag for å utarbeide støtte- og omsorgstiltak for eldre pasienter etter gjennomført stråleterapi. Majoriteten av kreftpasienter er eldre. En stor del mottar strålebehandling, og i etterkant opplever mange redusert livskvalitet og funksjon. Det er planlagt å rekrutteres 325 pasienter 65 år og eldre som har en verifisert kreftsykdom og som er henvist for palliativ eller kurativ strålebehandling på Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Av de som inngår i prosjektet vil det gjøres en kartlegging og registrering av deres helsetilstand før strålebehandling og 2, 8 og 16 uker etter avsluttet behandling. Opplysninger vil bli innhentet fra pasientens journal (diagnose, behandling, CT-bilder og blodprøvesvar.). Opplysninger vil primært bli innhentet fra pasienten, men også fra fastlege (faste legemidler) og fra kommunehelsetjenesten. Det vil også bli innhentet opplysninger fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Norsk pasientregister (NPR). Følgende opplysninger er planlagt innhentet fra følgende registre: Fra Dødsårsaksaksregisteret: Dødstidspunkt, sted og dødsårsak. Fra Kreftregisteret: Kreftdiagnose, diagnosetidspunkt, og behandling, evt. recidiv (av tidligere diagnostisert kreftsykdom) og behandling. Fra Norsk pasientregister (NPR): Opplysninger om sykehusinnleggelser, årsak, varighet, diagnoser og behandling. Kjemoterapikurer og doser i oppfølgingstiden. Det vil bli benyttet et standardisert spørreskjema som omhandler pasientens evne til å ivareta dagliglivsaktiviteter, ernæringstilstand og depressive plager. Utfylling av spørreskjemaet vil bli gjennomført i samarbeid med en prosjektsykepleier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2031 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 01.02.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Slaaen Jordhøy
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet fiansieres i sin helhet av Forskningsavdelingen i Sykehuset InnlandetForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst