Forskningsprosjekt


Sosial skjevfordeling i bruk av helsetjenester? Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Prosjektbeskrivelse:
Det har lenge vært et politisk mål i Norge at helsetjenester skal tilbys etter prinsippet om tilbudslikhet. Det har også vært et mål at helsetjenesten på visse områder skal ha ambisjoner om resultatlikhet, som for eksempel i forhold til psykisk utviklingshemmede. Målet om likhet og sosial utjevning har vært understreket i en rekke helsepolitiske dokumenter, blant annet i Nasjonal helseplan 2007-2010. For at helsetjenesten skal kunne jobbe mot tilbudslikhet og i noen tilfeller mot resultatlikhet er det nødvendig å få på bordet kunnskap og fakta om sosiale trender i helsetjenesteforbruk. Det er etter hvert noe litteratur på emnet, men vi har per i dag ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Analyser på materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan være et viktig bidrag i arbeidet med å danne grunnlag for en ny helsepolitikk som er bedre egnet til å nå de helsepolitiske målsetninger. Formålet med studien er å kartlegge i hvilken grad helsetjenesten når målsetninger om tilbud- og eventuelt resultatlikhet ved å se på helsetjenestebruk og opplevd tilgjengelighet på tvers av grupper i befolkningen i Nord-Trøndelag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/143 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 01.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt