Forskningsprosjekt


Selvmord i psykisk helsevern - Sykehuset Innlandet 2004 - 2009. En retrospektiv

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet legges opp som en tredelt kombinert kvalitativt og kvantitativt retrospektiv pilotundersøkelse av suicid gjennomført av pasienter som var i kontakt med psykiatrisk divisjon Innlandet sykehus HF gjennom de 6 siste årene. De tre delene er: 1) En kvantitativ, deskriptiv undersøkelse av de aktuelle 50 pasientene på grunnlag av eksisterende journaldata. 2) En kvalitativ intervjuundersøkelse av 10–12 pårørende/etterlatte av de samme pasientene. 3) En kvalitativ intervjuundersøkelse av helsepersonell i psykiatrisk divisjon Innlandet sykehus HF som hadde kontakt med de aktuelle pasientene. Det kan dreie seg om 10–12 personer. Her brukes i tillegg et kvantifiserbart spørreskjema (IES). Under del 2) og 3) vil deltagerne bli valgt ut slik at de representerer de forskjellige enhetene innen psykiatrisk divisjon der de aktuelle pasientene hadde kontakt på suicidtidspunktet. I prosjektopplegget ligger det klare representativitets- og generaliseringsbegrensinger som drøftes grundig i søknaden. Målsetningen med undersøkelsen er å få økt innsikt i spesielt pårørendes erfaringer med og ønsker om oppfølging fra sykehuset etter en nærstående persons suicid under behandling i psykisk helsevern. I tillegg tar en sikte på å innhente opplysninger om erfaringer fra helsepersonell som hadde behandlingsansvar for pasienter som suiciderte under behandlingsforløpet. Planen er å kunne bruke resultatene til å bedre oppfølgingsrutinene for pårørende/etterlatte til pasienter som begår selvmord under et behandlingsforløp i psykisk helsevern. I noen grad vil resultatene også kunne gi innspill om tegn på økt suicidalfare under behandlingsforløpet. Det skal innhentes samtykke til del 2 og 3 i studien og de er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring. Det legges vekt på frivillighet og at det er mulig å trekke seg fra studien uten å oppgi grunn. Pårørende og etterlatte er en sårbar gruppe med tanke på det de har opplevd. Derfor er det vanlig å tenke at en bør være tilbakeholdende med å kontakte dem om selvmord. Erfaringen er imidlertid at flertallet av disse reagerer positivt på kontakt med psykisk helsevern i denne situasjonen. Dette er også i tråd med ønske fra Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Søker mener derfor at det er etisk akseptabelt å ta kontakt med forespørsel om deltakelse i et slikt prosjekt. Intervjuene vil bli fortatt av klinisk kompetente personer, og det gis tilbud om videre oppfølging om det ønskes. For del 1 er det utarbeidet ei sjekkliste på 39 punkter som gjelder sosiodemografisk informasjon, psykiatrisk sykehistorie, behandling, osv. Tre personer i prosjektgruppen skal uavhengig av hverandre gjennomgå journalene for å identifisere og å kategorisere data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1581 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nils Petter Reinholdt
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst