Forskningsprosjekt


Gårdstreff med overnatting

Prosjektbeskrivelse:
Det finnes i dag ca 70.000 personer med demens i Norge. Man regner med at omkring halvparten bor i eget hjem. Demensplan 2015 ”Den gode dagen” vektlegger dagaktivitet som det manglende ledd i omsorgstjenesten. Når planen er gjennomført skal alle kommuner ha dag- og avlastningstilbud for demente. Helse-og omsorgsdepartementet har presisert at dagtilbud er et svært viktig tilbud for at personer med demens fortsatt skal kunne bo hjemme. Dagtilbud innen landbruket som ”Inn på tunet/Grønn omsorg” er en god hjelp for pårørende men det kan også være behov for 1-4 døgns avlastning, både helger og hverdager. Resultatet kan være at pårørende greier omsorgsrollen lenger, og behovet for institusjonsplasser utsettes. Prosjektet ”Gårdstreff med overnatting” innebærer at 1-4 personer med lett til moderat grad av demens får mulighet til å tilbringe et eller flere døgn på en tilrettelagt gård. Ca 35 hjemmeboende brukere, både over og under 65 år, med samtykkekompetanse, fra minst fem kommuner, og som har deltatt i tilbudet i 3-4 uker, vil bli invitert til å delta i prosjektet sammen med et tilsvarende antall pårørende. Hensikten med dette prosjektopplegget er ”å samla inn data fra bruker, pårørende, gårdbruker og kommune for å vurder nytten av denne type døgntilbud ”. I tillegg ønsker man å utvikle en håndbok som kan brukes ved oppstart, etablering og drift av døgntilbud. Opplysninger skal hentes fra journal, medisinkardex og journal fra kommunal pleie og omsorgstjeneste. Andre opplysninger skal innhentes ved å benytte standardiserte verktøy for å innhente data om kognitiv og fysisk fungering, agitasjon og om det foreligger demens. Pasienter, pårørende og ansatte skal svare på spørsmål. Samtykke til deltakelse skal innhentes fra alle. Det er utarbeidet et tilpasset informasjonsskriv med samtykkeerklæring for formålet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1952 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.08.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Kirkevold
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst