Forskningsprosjekt


Risikofaktorer og årsaksspesifikk dødelighet

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en videreføring av en studie som tidligere hadde godkjenning fra Datatilsynet (konsesjon) og Helsedirektoratet (dispensasjon fra taushetsplikten). Formålet med studien er å se på sammenhengen mellom risikofaktorer registrert ved hjerte –kar - undersøkelsene 1972 – 1999 og senere dødelighet av forskjellige årsaker. Prosjektet har 4 spesifikke forskningsspørsmål som dreier seg om for det første piperøyking og dødelighet av kardiovaskulære sykdommer og røykerelaterte kreftsykdommer. For det andre røyking – dose, alder ved røykestart, type røyking – og dødelighet av cancer pancreas. For det tredje lipider, blodtrykk og kardiovaskulær dødelighet, utarbeidelse av risikotabell. Det fjerde forskningsspørsmålet omhandler høyde, vekt og BMI – og dødelighet totalt og estimering av hvor mye enkeltårsaker bidrar. Prosjektet er basert på en kvantitativ metode i en prospektiv design, der det tas utgangspunkt i allerede innsamlet materiale. For å belyse aktuelle risikofaktorer og årsaksspesifikk dødelighet, forutsettes det i prosjektet at data fra aktuelle undersøkelser kobles til Dødsårsakregisteret. Det er utelukkende døde personer som vil bli inkludert i det statistiske materialet i prosjektet. Alle personidentifiserende opplysninger blir lagret adskilt fra forskningsfilen slik at alle opplysninger i prosjektet blir avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1331 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 01.07.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aage Tverdal
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseintituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Risikofaktorer og årsaksspesifikk dødelighet
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst