Forskningsprosjekt


Aortastenose hos eldre

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet som søkes godkjent er å undersøke betydningen av "pasientenes generelle livskvalitet samt motivasjon og preferanser for behandling" som utvelgelseskriterium for operasjon. Pasienter skal kartlegges fysisk og psykisk med ett års mellomrom uavhengig av operasjon eller ikke. Det planlegges å inkludere 450 deltakere i studien, de fleste eldre, men yngre pasienter med denne diagnosen ekskluderes ikke. Det skal innhentes en stor mengde av data fra journaler, gjennom spørreskjemaer, fra ulike undersøkelser og fra analyser av blodprøver. Det er ikke vurdert å være andre ulemper for deltakerne enn den ekstra blodprøven. I tilknytning til prosjektet søkes det om godkjenning for forskningsbiobanken "Aortastenose hos eldre", som er planlagt å vare til 2027. Gjennom informasjonsskrivet informeres pasienten og kan gi samtykke til oppbevaring og bruk av materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/706 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst