Forskningsprosjekt


Muskel- og skjelettplager i Ullensaker

Vitenskapelig tittel:
Musculoskeletal pain in Ullensaker

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en prospektiv kohortstudie der målet er å skaffe seg økt kunnskap om befolkningens selv-rapporterte muskel- og skjelettplager, artrose, smerter og andre symptomer. Informasjonene som samles inn skal danne grunnlag for epidemiologiske analyser av for eksempel forekomster av plager/sykdom, funksjonsnivået i en befolkning og sammenhenger mellom ulike faktorer. Personene vil følges med nye datainnsamlinger omkring hvert femte år frem til 2030. Formålet på sikt er å utarbeide gode forebyggingsstrategier og optimalisere helsetjenestetilbudet. Det tas sikte på å rekruttere ca 11.500 deltakere til studien. Alle innbyggere i Ullensaker i alderen 49–79 år vil bli forespurt om å delta. Det planlegges å koble dataene til Dødsårsakregisteret, Kreftregisteret, Medisinske fødselsregister, Reseptregisteret, Forløpsdata trygd og Norsk register for leddproteser. Koblingen er godt begrunnet, og vil kunne øke kunnskapen om faktorer assosiert med bl.a. smerte knyttet til muskel- og skjelett, funksjon og helse-relatert livskvalitet. Studien bygger på informert samtykke fra deltakerne. Materialet som samles inn vil eventuelt kunne komme til å anvendes senere i delstudier etter egne REK–søknader. Noen av pasientene vil være aktuelle for kliniske tilleggsundersøkelser og dette er det informert om i informasjonsskrivet. Informasjonsskrivet er kort, men innholder det vesentlige av informasjon til potensielle deltakere i studien. Likevel bør det revideres og kompletteres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/812 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bård Natvig
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helse Sør-Øst Artrosegruppe
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst