Forskningsprosjekt


Norsk klinisk evalueringsnettverk for Dialektisk Atferdsterapi

Vitenskapelig tittel:
Norsk klinisk evalueringsnettverk for Dialektisk Atferdsterapi

Prosjektbeskrivelse:
Personer med kronisk selvskading og suicidalitet knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser er en særlig krevende gruppe å tilby effektiv behandling. Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandling utviklet for å avhjelpe mange av de problemene som disse pasientene sliter med. I løpet av de siste 10 år har metoden blitt tatt i bruk ved mange klinikker også i Norge ledsaget av forskning og utvikling på effekter og virkningsmekanismer. Det foreliggende prosjekt utføres i samarbeid med et nettverk av klinikker som tilbyr DBT og har følgende målsettinger å: 1) etablere en metodeplattform for systematisk utredning av pasienter i nettverket, 2) etablere en teknisk plattform for innsamling av kliniske data ved oppstart, underveis i behandlingen og ved behandlingsslutt, 3) samle data og gjøre dem tilgjengelige for deltakende kliniske enheterog 4) å etablere og vedlikeholde en database over kliniske forløpsdata til bruk for forskningsformål etter særskilt søknad.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/141 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Mehlum
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og samarbeidende kliniske enheter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
02.02.2017 REK nord