Forskningsprosjekt


ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

Vitenskapelig tittel:

ALICE: A randomized placebo-controlled phase II study evaluating atezolizumab combined with immunogenic chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer Prosjektbeskrivelse:
Immunterapi mot kreft har gitt store behandlingsfremskritt. Antistoff som blokkerer en viktig bremsemekanisme i immunsystemet, PD-L1, har vist seg særlig effektive. Det er også oppdaget at cellegift benytter immunapparatet som en usynlig hjelpende hånd. Enkelte typer cellegift alarmerer immunsystemet samtidig som de dreper svulstceller og gir en vaksineeffekt. I denne studien vil vi kombinere immunstimulerende cellegift med et antistoff mot PD-L1. Dermed vil vi oppnå en effektiv immunrespons. Dette vil være en persontilpasset respons, rettet mot hele repertoaret av kreftpeptider som finnes i hver enkelt svulst. Studien skal gjøres i pasienter som har trippel negativ brystkreft med spredning. Disse pasientene har ingen gode beh.alternativer. Vi vil sammenligne effekt og bivirkninger hos pasienter som får bare cellegift, med pasienter som får både cellegift og antistoff. I tillegg legger vi opp til et omfattende forskingsprogram for å finne ut hvordan behandlingen kan videreutvikles.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1750 EudraCT-nummer: 2016-003570-40 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jon Amund Kyte
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

OUS har ved prosjketleder sendt en søknad med protokollide til Roche. Studien ble godkjent og Roche bidrar med gratis legemiddel (atezolizumab) til prosjektet. Det er sendt søknad til flere kilder om økonomisk støtte til studien (Kreftforeningen, Helse Sør-Øst). I tillegg er søkt om et mindre bidrag fra Roche.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biobank ved patologisk anatomisk avdeling UNN
Diagnostikk- og behandlingsbiobank, Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus, helse Stavanger HF
Avdeling for patologi og medisinsk genetikk. St. Olavs Hospital HF
Diagnosebiobanken ved avdeling for patologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst