Forskningsprosjekt


En randomisert studie som undersøker overlevelsen etter levertransplantasjon sammenliknet med cellegiftsbehandling hos pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft.

Vitenskapelig tittel:

A  Randomized Clinical Trial  Comparing Overall Survival in Selected Patients with ColoRectal Carcinoma Treated by Liver Transplantation or ChemotherapyProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (redigert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekt av levertransplantasjon til pasienter med spredning til lever fra tykk- eller endetarmskreft. Pasienter som har spredning til leveren fra tykk- eller endetarmskreft, og progresjon på tross av cellegiftbehandling eller intoleranse for tidligere behandling har en gjennomsnittlig forventet levetid på inntil ett år. Funn fra tidligere studier indikerer at pasientgruppen potensielt kan oppleve betydelig økt overlevelse, dersom de får transplantert en lever. Nasjonalt og internasjonalt er det mangel på lever for transplantasjon slik at alle som kunne hatt nytte av en slik behandling i dag ikke kan tilbys denne typen behandling. I dette prosjektet vil man av den grunn bruke lever som i dag av ulike grunner ikke brukes, det vil si lever fra pasienter som har hatt hepatitt eller kreftsykdom eller pasienter som dør av hjertesykdom (hjertestans). I prosjektet planlegges det å inkludere inntil 30 pasienter. Disse skal randomiseres 1:1 til enten transplantasjon eller palliativ kjemoterapi. Egnede deltakere vil bli satt på venteliste for egnet organ etter definerte kriterier i inntil tre måneder. Etter transplantasjon skal deltakere skal møte månedlig til studiebesøk i ett år, deretter sjeldnere i inntil 10 år. Opplysninger om sykehistorie, behandling og oppfølging skal innhentes fra journal. Blod- og vevsprøver skal inngå i ny, prosjektspesifikk biobank, «SECA-III», med ansvarshavende Svein Dueland ved Oslo universitetssykehus, med samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1657 Prosjektstart: 05.12.2016 Prosjektslutt: 04.01.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Svein Dueland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har til levertransplantasjonsstudien fått støtte fra HSØ og har studiesykepleier fast tilknyttet prosjektene. Det er søkt Kreftforeningen og HSØ.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst