Forskningsprosjekt


TRACK-studien- Effekter av en ny helsemodell for pasienter med langvarige tilstander/sykdommer

Vitenskapelig tittel:

The TRACK-study. Effects of a novel model of careProsjektbeskrivelse:
Hensikten med denne randomiserte kontrollerte studien er å få kunnskap om langtidseffektene av en innovativ modell for pasienter med kroniske sykdommer. Utviklingen av langvarige, komplekse sykdommer krever nye former for ikke-farmakologiske helsetjenester. Modellen er basert på behovet for samhandling mellom tjenestenivåer, mer helhetlige integrerte tjenester og aktiv, evidensbasert behandling og oppfølgning. Ved kroniske sykdommer er livsstilsendringer anbefalt, men er vanskelig for den enkelte pasient å vedlikeholde når et helsetjenestetilbud opphører. Det forventes at denne pasientsentrerte intervensjonen medfører at pasienter med kronisk hjertesykdom har høyere fysisk aktivitetsnivå og bedre kardiovaskulær helse enn kontrollgruppen ved 6 mnd oppfølging, og at intervensjonsgruppen opplever bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Ved 12 mnd oppfølging forventes det at effekten på helsevariabler vedvarer og at intervensjonen er mer kostnadseffektiv enn vanlig behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1717 Prosjektstart: 15.01.2017 Prosjektslutt: 07.02.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Diakonhjemmet SykehusForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Avdeling for helsefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst