Forskningsprosjekt


Randomisert fase 3 studie med Ibrutinib i kombination med R-CHOP/DHAP kjemoterapi og høydosebehandling for pasienter med nyoppdaget mantelcellelymfom (TRIANGLE-studien).

Vitenskapelig tittel:

Autologous transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/Ara-C containing induction in generalized mantle cell lymphoma – a randomized European mcl network trial. TRIANGLEProsjektbeskrivelse:
Mantelcellelymfom (MCL) er er en sjelden form av non-Hodgkins lymfom og utgør 6% av alle lymfomer. Mange pasienter har sykdom i lymfeknuter og benmarg. Yngre pasienter med god allmenntillstand behandles vanligvis med høydose kjemoterapi etterfulgt av autolog stamcelletransplantasjon. Før høydosebehandling gis CHOP og DHAP kjemoterapi alternerende, begge i kombinasjon med antistoffet rituximab. Ibrutinib som er en Brutons tyrosinkinase (BTK)-hemmer, har vist god effekt i studier med ulike typer av B-celle lymfomer. Dette er en fase III, open label, randomisert, tre-armet studie, der man vurderer sikkerhet og effekt av ibrutinib hos pasienter med nydiagnostisert MCL under 65 år av begge kjønn. Studien undersøker om ibrutinib i tillegg til standardbehandling med eller uten høydose kjemoterapi, kan forlenge failure-free survival (FFS). Studien, som er en akademisk studie, ledes av Europeisk MCL-nettverk der vårt eget nettverk, Nordisk Lymfomgruppe, er medlem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1743 EudraCT-nummer: 2014-001363-12 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 31.10.2031

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Kolstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetssykehuset i Munchen

Janssen-Cilag leverer gratis studiemedisin og støtter studien finansielt via en avtale med Universitetssykehuset i Munchen

Det utbetales EUR 2000 som bidrag pr pasient og dette skal dekke studiespesifikke kostnader inklusive apotekutgifterForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst