Forskningsprosjekt


Klinisk studie med scintigrafi ved hjerteamyloidose

Vitenskapelig tittel:
Protokoll for en klinisk studie med DPD ved TTR-relatert hjerteamyloidose

Prosjektbeskrivelse:
Det er kjent at DPD scintigrafi kan påvise amyloid sykdom i hjertet, men etter at det er kommet en større publikasjon, med over 1000 pasienter som viser høy diagnostisk verdi vil faggruppen for amyloidose i Norge benytte scintigrafi med DPD for å utrede pasienter med kjent eller mulig amyloidose i hjertet. Pilotstudier har vist økt overlevelse ved bruk av Tafamidis ved TTR amyloidose. Dette undersøkes nå i stor klinisk studie. Ved et reelt behandlingstilbud vil pasienter med mistanke om TTR amyloidose har krav på utredning. Gullstandard har vært biopsi av myocard/hjerte, en invasiv, ressurskrevende undersøkelse med potensiell risiko. Vi utarbeider derfor en algoritme for andre undersøkelser som scintigrafi, MR, ekko etc. Vi ønsker derfor å utføre en studie som sammenligner bruk av ekko, biopsi, scintigrafi og MR. Vi har tidligere publisert funn i lunger ved bruk av DPD, og ønsker å utføre enkle tilleggsundersøkelser for å påvise evt. sykdom utenfor hjertet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2432 Prosjektstart: 02.01.2018 Prosjektslutt: 22.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Bach-Gansmo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli utført uten godtgjørelse til involverte forskere. Det er innvilget eksterne midler for å etableer gel-kromatografi (Blix forsknikngsfond) og eventuelt massespektroskopi ved Farmasøytisk institutt. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.01.2018 REK nord