Forskningsprosjekt


Antibiotika, også for fremtiden. Intervensjoner i sykehus.

Vitenskapelig tittel:

Antibiotic stewardship intervention to promote appropriate use of antibiotics in hospital:     The antibiotic time-out project Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke om implementering av en antibiotikastyrings-intervensjon har effekt på foreskrivning av antibiotika og pasientutfall. Antibiotikaresistens er en global helsetrussel, og rasjonell antibiotikabruk i form av f.eks. redusert total forbruk og bruk av bredspektret antibiotika er essensielt for å bremse/hindre videre utvikling av resistens. Antibiotikastyringsprogram, og intervensjoner for å fremme rasjonell antibiotikabruk er obligatorisk ved alle sykehus fra og med 2017. Norske sykehus/leger er forpliktet til å følge nasjonale kliniske retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Intervensjonen går ut på å teste en arbeidsmetode for å sikre at sykehusleger forskriver antibiotika i henhold til retningslinjene. Potensielt kan prosjektet gi kunnskap om hvordan rasjonell antibiotikbruk kan fremmes i norske sykehus, og bidra til en bedre helsetjeneste. Prosjektet er tredelt. I del 1 er det planlagt å gjennomføre en antibiotikastyringsintervensjon og undersøke hvilken effekt intervensjonen har på foreskrivning og pasientutfall. Intervensjonen består av undervisning til leger og sykepleiere, prospektivt ettersyn og tilbakemelding hvor det fokuseres på at antibiotikaforskrivning må re-evalueres 48-72 timer etter at foreskrivning er startet og bruk av påminnelser for å dokumentere og utarbeide plan for videre antibiotikabehandling. Faktorer som undersøkes er type antibiotika, dosering, administrasjonsform, total behandlingstid, mikrobiologisk diagnostikk, mortalitet, reinnleggelse og liggetid. Prosjektets del 2 innebærer en kost-nytte analyse av intervensjonen. I del 3 skal helsepersonell som har vært involvert i intervensjonen intervjues, med det formål å identifisere hvilke suksessfaktorer og barrierer som kan påvirke effekten av intervensjonen. I del 1 antas det at inntil 960 pasienter vil bli omfattet. Dette utgjøres av 12 målepunkt før og etter intervensjon ved 4 avdelinger og med 10 pasienter innlagt og foreskrevet antibiotika. Det søkes om fritak fra å innhentes samtykke for denne delen av prosjektet. I prosjektets del 3, planlegges det inkludert en klinisk farmasøyt, 4 leger og 4 sykepleiere fra hver avdeling til å delta på fokusgruppeintervjuet. Det planlegges å intervjue helsepersonell ved fire ulike avdelinger/sykehus. Fra elektroniske pasientjournaler er følgende opplysninger planlagt innhentet til prosjektets del 1: fødselsår, kjønn, innleggelsesdato og utskrivningsdato (liggetid), om pasienten er sykehjemspasient eller ikke (ja/nei), om pasienten har vært innlagt i sykehus siste 30 dager (ja/nei), allergi mot antibiotika (ja/nei, og eventuell beskrivelse), komorbiditet, tentativ og endelig diagnose (ICD-10, kun for infeksjon), røykestatus (ja/nei), alvorlighetsgrad infeksjon (SIRS, CRB-65), mikrobiologiske prøver og funn, mortalitet i sykehus og 30- og 90-dager etter innleggelse, reinnleggelse 30-dager etter utskriving samt opplysninger om type antibiotika, oppstartdato og sluttdato, begrunnelse for endring i antibiotikaregime, dose, doseringsintervall og administrasjonsform (intravenøs eller per oral).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1661 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Mette Asfeldt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av Helse Nord. 

De ulike helseforetakene  har i tillegg allokert ressurser i form av inntil 300 timer farmasøyttid/tjenester (levert av Sykehusapotek Nord) for å kunne utføre intervensjonen på de ulike sykehusene/studieavdelingene. Se vedlegg. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst