Forskningsprosjekt


Utredning av demens i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste

Vitenskapelig tittel:

People examined for dementia by health care workers in the municipality - a description and comparison with people examined for dementia in specialist health care.

 Prosjektbeskrivelse:
I Norge utredes pasienter for kognitiv svikt enten ved sykehusene (nevrologiske-, alderspsykiatriske-, geriatriske- eller hukommelsespoliklinikker) eller kommunale demensteam. Det er grunn til å tro at det er forskjellige pasientgrupper som utredes de forskjellige stedene, både ift. alder, kjønn, grad av kognitiv svikt, tilleggssymptomer og behandlingen de mottar. Data om pasienter utredet av kommunale demensteam er tidligere samlet inn i prosjektet DemiNor (229 pasienter), mens data om pasienter utredet i spesialisthelsetjenesten er registrert i et nasjonalt register kalt NorKog. I denne studien beskrives og sammenlignes pasienter utredet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Studien er en deskriptiv studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1715 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vesfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien gjennomføres med de samarbeidende institusjonenes egne midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2016 REK sør-øst