Forskningsprosjekt


Kvinner i fengsel

Vitenskapelig tittel:
Kvinnelige fengselsinnsatte i Norge

Prosjektbeskrivelse:
Kvinneandelen i norske fengsler er fordoblet i løpet av de siste 25 årene, fra 3 % til 6 %. Selv om andelen fremdeles er lav, gir utviklingen grunn til bekymring. Det har vært forsket mindre om kvinner og kriminalitet og vi har derfor mindre kunnskap om kriminell utvikling hos kvinner enn hos menn. Tradisjonelt har kvinners kriminalitet vært et mindre problem fordi den er sjeldnere og oftest av mindre omfang. Det er mye som taler for at det ikke bare er en kvantitativ, men også en kvalitativ forskjell på menns og kvinners kriminalitet. Dessuten er det aspekter ved kvinners sosiale rolle som gjør at et fengselsopphold får andre og kanskje mer alvorlige konsekvenser, blant annet for nære pårørende. Veien inn i og ut av kriminalitet kan være ulik for kvinner og menn, og må derfor forklares ved hjelp av ulike teoretiske rammeverk. Det foreliggende prosjektet fokuserer på tre sårbarhetsfaktorer som antas å være av spesiell betydning for kvinnelige innsatte: oppveksterfaringer preget av misbruksopplevelser og involvering i relasjoner med ulik type overgrep; det å være mor når man sitter i fengsel; og parforholds betydning for kvinners involvering i kriminalitet. Vi er også interessert i hvilke mulige områder som kan virke styrkende på kvinnenes beslutning om og muligheter til å avbryte en kriminiell karriere og prosjektet omfatter derfor også en kartlegging av psykologiske faktorer som mestringsopplevelse (self-efficacy) og håp som tema. Undersøkelsen planlegges gjennomført som en tverrsnittsundersøkelse. Alle kvinner innsatt i alle norske fengsler vil bli bedt om å være med på undersøkelsen. Datainnsamlingen vil skje gjennom personlige intervjuer basert på en strukturert intervjuguide.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/134 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christine Friestad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst
17.06.2009 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst