Forskningsprosjekt


Rehabiliteringsforløp og tjenestetilbud til pasienter med kognitive vansker etter hjerneslag i Nord-Norge og i Midtjylland i Danmark

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal sammenligne rehabiliteringsforløp og det tverrfaglige tilbudet til personer med kognitive vansker etter hjerneslag Nord-Norge og Midtjylland i Danmark. Studien vil få frem hvorvidt like behov gir ulike tjenester i et skandinavisk perspektiv og hva som kan ligge i eventuelle forskjeller. Danmark har sentraliserte og differensierte rehabiliteringstilbud med nasjonale retningslinjer for rehabilitering i ulike faser av forløpet, mens Norge har klare retningslinjer i forhold til behandling i slagenhet, men i mindre grad for rehabiliteringsforløpet etter utskriving fra sykehus. Studien har en Mixed-Method design. Kvantitative data fra hjerneslagregistret kombinert med telefonintervju og spørreskjema er egnet for å få frem forskjeller og likheter i rehabiliteringsforløpet til personer med kognitive vansker etter hjerneslag i de to landene. For å få kontekstuelle beskrivelser gjennomføres fokusgruppeintervjuer med pasienter, pårørende og helsepersonell.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1785 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset i Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker om finansiering gjennom forskningsmidler i Helse Nord HF.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2016 REK nord