Forskningsprosjekt


God psykisk helse

Vitenskapelig tittel:
Fenomenet god psykisk helse - innhold og konsekvenser: En eksplorerende studie i opplevelsen av god psykisk helse blant mennesker som også har erfaring med psykisk uhelse.

Prosjektbeskrivelse:
Studien bygger på de innsikter nyere recoveryforskning har avdekket (Topor 2003, Davidson 2003, Borg 2007, Ridgeway 2001, Spaniol m.fl 2002), men vil dreie fokus bort fra psykisk sykdom og bedringsprosesser og konsentrere seg om opplevelsen av god psykisk helse. Gjennom dissekering av lidelsens fremtoning, og veier ut av denne, har recoveryforskningen avdekket det jeg vil omtale som avvikets anatomi. Recoveryforskningen gir oss svar på hvordan lidelsen oppleves, innvirker og håndteres i hverdagslivet av den som er rammet. Den skisserer også hvilke implikasjoner dette bør få for kompetanse, kunnskap og tjenestetilbud innenfor det psykiske hjelpeapparat. Recoveryforskningen sier imidlertid lite om hvordan god psykisk helse oppleves av de som er/har vært rammet av en psykisk lidelse, og det er denne hansken studien ønsker å løfte. Studien ønsker å avdekke hvilke psykologiske tema det er som er gjennomløpende og konstituerende for opplevelsen av god psykisk helse. Det er en fenomenologisk utdyping av hvordan god psykisk helse oppleves i hverdagen som er studiens siktemål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/139 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 02.08.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rob Bongaardt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst