Forskningsprosjekt


Kartlegging eldre og rus

Vitenskapelig tittel:

Kartlegging eldre og rus - Kompetanseheving ansatteProsjektbeskrivelse:
Studien er en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ design, der man vil samle inn kvantitative data om rus, depresjon, angst og kognisjon fra 150 pasienter fra korttidsavdeling og 150 pasienter som får hjemmetjeneste i kommuner i Oppland. Formålet med disse dataene er å kunne gi et bilde av rusmiddelmisbruk og legemiddelmisbruk blant eldre. I tillegg vil personalet ved hjemmetjenesten og korttidsavdelingene på sykehjem i to fokusgrupper med 6-8 ansatte gjennom en semistrukturert intervjuguide belyse hvordan opplæring av personalgruppen og kartlegging av pasientene har blitt opplevd. Målet med denne kvalitative studien er å få ny kunnskap om personalets kunnskap og holdninger om eldre og rus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1134 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Gjøvik kommune, som for 2016 er innvilget 930 000 kroner til prosjektet fra Helsedirektoratet for «Kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid». Søknaden er fremmet gjennom fylkesmannen i Oppland, og det vil søkes om tilsvarende midler for de neste årene.

Utgifter til datafangst, datalagring og analyser dekkes av AFS (egne midler eller allerede tildelte midler).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst