Forskningsprosjekt


Helsetjenester for unge som har hatt kreft – brukerperspektiv på behov og organisering. Del E: Ny serie videoopptak av kontrollkonsultasjoner

Vitenskapelig tittel:

Follow up consultations for adolescent and young adult cancersurvivors: Practices today and possible improvementsProsjektbeskrivelse:
Prosjektets hovedformål er å forbedre kommunikasjonen ved etterkontroller etter barnekreft. Barneleger ved Barnavdelingen, Rikshospitalet, OUS skal delta på kommunikasjonstreningskurs som er utarbeidet på grunnlag av tidligere prosjekt gjennomført på barneavdelingen. Siden skal nye etterkontroller mellom barnekreftoverlevere og lege filmes. Det er disse vidoeopptakene det her søkes etiksvudering for. Disse skal analyseres og jamføres med tidligere innsamlet filmer fra lignende etterkontroller. Dette er viktig fordi det per i dag ikke eksisterer retningslinjer for hvordan disse konsultasjonene skal gjennomføres og lite råd om hvordan man skal ta vare på bekymringer og informere og klargjøre pasienter til voksenmedisinen. Funnene vil gi et forskningsbasert grunnlag for å foreslå et klinisk tilbud med sikte på å fange opp og forebygge seneffekter hos unge voksne som har hatt en kreftsykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1208 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Kreftforeningen. Dette prosjektet, eller prosjektleder/-medarbeidere, har ingen interessekonflikter med Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2016 REK sør-øst