Forskningsprosjekt


Betydning av fosfolipidantistoff hos SLE-pasienter

Vitenskapelig tittel:
Forekomst og betydning av antifosfolipid antistoff hos norske pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) med spesiell vekt på koagulasjon og inflammasjon.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien skal det samles inn blodprøver fra pasienter med bindevevssykdommen "systemisk lupus erytematosis (SLE)" med påfølgende analyser på antistoffer særlig antibeta2-GPI. Med utgangspunkt i allerede foreliggende opplysninger om kliniske hendelser i Bindevevsregisteret vil man kunne få viktig informasjon om assosiasjon mellom antistoff og kliniske hendelser, markører for inflammasjon og komplementaktivering. Prosjektopplegget virker godt gjennomarbeidet og med klare utsikter for bedret oppfølging av pasienter med denne sykdom. Det søkes om godkjenning for forskningsbiobanken "Antifosfolipid antistoff hos SLE-pasienter", nr 2888. Forskningsansvarlig/databehandlingsansvarlig er oppgitt til å være Tove Strand. Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Roger Bjugn. Forskningsbiobanken er planlagt å vare til 2028. Det søkes om å inkludere materialet fra godkjent forskningsbiobank nr. 276-2005-183558, "Karakterisering av auotoimmune bindevevssykdommer" i den nye forskningsbiobanken. Det søkes også om å inkludere biologisk materiale fra "biobank registrert i Inger Margrethe Gilboe’s doktorgradsstudie på SLE pasienter", under forutsetning av at denne studien fortsatt har gyldige tillatelser for oppbevaring av personopplysninger og biobank. Det sies at bruken av dette materialet i den nye forskningsbiobanken ligger "under det opprinnelige samtykkets formål". Det skal gjøres genetiske undersøkelser på arvelig trombifoli, dessuten på SNP/polymorfismer, komplementsystemet og gener relevant for tromboserisiko. Det er lagt fram informasjonsskriv som er benyttet til innsamling av datamateriale fra Diakonhjemmet og Oslo Universitetssykehus (RH). Pasientinformasjon fra september 1995, fra Diakonhjemmet sykehus, ved overlege Inger Margrethe Gilboe. Dette informasjonsskriv med samtykkeerklæring har ikke den standard som er vanlig i dag. Det andre informasjonsskrivet er fra Rikshospitalet ved avdelingssjef Jan Tore Gran. Her informeres det om analyser av blodet med tanke på genetiske faktorer. Det neste skrivet ser ut til å gjelde Bindevevsregisteret. Her opplyses det at "vi vil beholde dine opplysninger i minst 5 år etter siste kontakt med oss". I det siste vedlagte informasjonsskriv med samtykkeerklæring opplyses at materialet og pasientopplysningene vil bli oppbevart til 2028.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/737 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eva-Marie Jacobsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinsk doktorgrad, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst