Forskningsprosjekt


10 års oppfølging av PCOS pasienter

Vitenskapelig tittel:

10 years follow up of patients with PCOS.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er, ved en langtidsoppfølging av pasienter som har vært til undersøkelse de siste 10 år, å undersøke underliggende hormonelle forstyrrelser ved polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og sammenheng med metabolsk syndrom. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er et syndrom med mange og svært forskjellige symptomer. Syndromet medfører ulike symptomer fra ulike organer. Det er den hyppigste endokrine sykdom og rammer ca. 15 % av den kvinnelige befolkning. Pasienter med PCOS har økt risiko for å utvikle diabetes og hjerte/karsykdommer. Lite er kjent i hvilken grad det medfører slike sykdommer. Imidlertid utvikler 30 % av pasientene metabolsk syndrom. Årsaken til syndromet er ukjent, men trolig skyldes tilstanden genetiske og metabolske faktorer som fører til en overproduksjon av testosteron i eggstokker og binyrer. Til dette prosjektet er det planlagt inkludert deltakere fra fire nordiske land. Dette omfatter 600 pasienter og 200 kontrollpersoner i Norge. Sverige, Finland og Danmark inkluderer inntil 200 pasienter og 100 kontroller i hvert land. Egnede pasienter er kvinner med PCOS i alderen 18 til 40 år. Som kontroller planlegges det å rekruttere ansatte på sykehuset eller friske kvinner som kommer til behandling for barnløshet. I Norge skal pasienter rekrutteres fra deltakere i tidligere prosjekt, «PCOS – utredning, behandling, resultater og sykelighet» (REK sør-øst saksnummer 2011/795) Fra journal skal det innhentes opplysninger som omfatter: blodprøvesvar, blodtrykk, høyde, vekt, bukomfang, hofteomfang, menstruasjon, behåring, tidligere svangerskap, røyking, yrke, utdannelse samt ultralydfunn etter undersøkelse av eggstokker. Det skal i prosjektet gjennomføres hormonelle og metabolske undersøkelser, glukosebelastning, blodtrykk, blodprøver og ultralyd. I tillegg skal det til pasienter gis informasjon om forebygging og risikoreduksjon knyttet til overvekt, infertilitet, diabetes og hjerte/karsykdommer. Et mål for prosjektet er å øke pasientenes forståelse for at endring i livsstil er viktig og langvarig. Dersom pasienten har gjennomført tiltak knyttet til risikoreduksjon for metabolsk syndrom, som kostrådgivning, Grete Roede kurs eller annet, skal effekten av slike tiltak kartlegges. Opplysninger er planlagt utvekslet mellom Sverige, Finland og Danmark. For å undersøke signalmekanismer i inflammasjon og metabolske prosesser i PCOS planlegges det å bygge opp en biobank ved å lagre blodprøver fra pasienter med PCOS. Blodprøver som innsamles som et ledd i oppfølgingen er planlagt lagret i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank, «PCOS biobank», med ansvarshavende Jan Mellembakken ved OUS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1183 Prosjektstart: 22.08.2016 Prosjektslutt: 22.08.2026

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Mellembakken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2016 REK sør-øst