Forskningsprosjekt


Kan vi stole på vurderinger av behov for helsehjelp?

Vitenskapelig tittel:
Can we trust assessments of needs for mental health care? Prosjektet ble i 2009 vurdert av REK til å være metodeutviklingsprosjekt og ikke behandlet, ref S-09157d, 2009/2070. Vi ber godkjenning av revidet prosjekt som forskningsprosjekt, både fordi dette er forskning som vil ønsker å publisere internasjonalt, og fordi Norsk pasientregister bare kan utlevere data til godkjente forskningsprosjekter.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke kvaliteten på de vurderingene som gjøres ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) om rett til helsehjelp basert på henvisninger fra fastleger. Reliabilitet av vurderinger på tvers av klinikere og poliklinikker undersøkes ved at 20 anonymiserte henvisninger blir vurdert ved ca 15 DPS i Helse Sør-Øst. Fordi vurderingene også skal bygge på vurdering av behov for og effekt av aktuelle tilbud, undersøkes også prediktiv validitet av 500 nye henvisninger til de samme DPS mot faktisk bruk av psykisk helsevern de neste 6 måneder ut fra data som innhentes fra poliklinikkene og Norsk pasientregister. En undersøker også sammenheng mellom vurderingene og ulike karakteristika ved henvisninger, klinikere, poliklinikker og prosedyrer. Prosjektet skal utgjøre to PhD-oppgaver.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/730 Prosjektstart: 01.03.2009 Prosjektslutt: 30.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helseledelse/psykologi, Nivå: PhD-grad
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst