Forskningsprosjekt


SamBa- studien (Samiske Barn- studien)

Vitenskapelig tittel:
The SamBa- study; Growing up in the Arctic: A longitudinal study of early childhood development and health in indigenous and non-indigenous children

Prosjektbeskrivelse:
SamBa - studien søker å gi ny kunnskap om samiske barns utvikling fra fosterstadiet til ungdomsalder og spesielt i forhold til tidlig sosial- og språklig utvikling og senere helse. Studien vil undersøke betydningen av sosiodemografiske, familie-/miljømessige og kulturelle faktorer. Sosiale faktorer vil omfatte foreldres sosioøkonomiske status, type bosted, foreldres alder, kjønn og etnisitet. Familiære og miljøfaktorer vil omfatte den utvidede familie, barnehage, skole, lokalsamfunn, foreldres helse, diskriminering/mobbing osv. Når det gjelder kulturelle faktorer handler dette om språk i familien og hos barnet, flerspråklighet, språk i barnehage og skole, kulturell kontinuitet, identitet hos foreldre og ivaretakelse av tradisjoner og kultur. Studien vil også inkludere undersøkelsen av felles faktorer av sosial, familiær og kulturell betydning som predikerer god eller risikofylt utvikling og helse hos på tvers av urfolk, dvs hos samiske og aborginske og Torres Strait Islander barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1841 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om hovedfinansiering fra Helse Nords forskningsmidler.

Sametinget har tidligere bevilget midler til et forarbeid for en samisk barne- og ungdomsundersøkelse. Midler fra denne bevilgningen vil også bli benyttet..Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, psykologi, Nivå: PhD, post doc
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst