Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Funksjonsevnestudien_Hvordan går det med personer som fikk langtids sosialhjelp i 2005

Vitenskapelig tittel:

En oppfølgingsstudie i offentlige registre av tidligere langtidsmottakere av sosialhjelp fra 14 norske kommuner.Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med studien er å følge personer som i 2005 var langtidsmottakere av sosialhjelp og inkludert i «Funksjonsevnestudien». Gjennom 13 år skal de følges i offentlige registre for å studere hvor lenge de mottok sosialhjelp og om og hvordan de ble inkludert i arbeid, utdanning eller trygd. Dette vil framskaffe ny kunnskap – både empirisk og teoretisk – og gi verdifulle innspill til praksis og politikkutforming. Det er utarbeidet 5 delmål for å kunne nå studiens hovedmålsetning. I studien skal registeropplysninger fra 2000-2013 kobles til spørreskjemaene fra «Funksjonsevnestudien» slik at man får et uvanlig rikt variabelutvalg. Ulike typer statistiske teknikker vil brukes for å studere forløpsdata og data egnet for å evaluere effekter av tiltak og arbeidsinkludering. Vi er særlig opptatt av hvordan ulike helseindikatorer influerer på sosialhjelpsmottakernes livssjanser, som kroniske smerter angst, og depresjon, rangert som de tre viktigste årsaker til helsetap i befolkningen i 2016.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1138 Prosjektstart: 06.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Borghild Løyland
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus


Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst