Forskningsprosjekt


Tverrfaglig IntervensjonsmoDell - TID i spesialisthelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:

Tverrfaglig IntervensjonsmoDell  - TID i spesialisthelsetjenesten.

Et pilotprosjekt for utprøving av TID i en alderspsykiatrisk avdeling for pasienter med affektive lidelser.Prosjektbeskrivelse:
Denne pilotstudien vil innhente erfaringer fra uttestingen av TID i spesialisthelsetjenesten og hos pasienter med andre alderspsykiatriske sykdommer enn demens. Det er tre forskningsspørsmål: 1) Hvordan beskriver og mestrer personalet faglige utfordringer i forhold til pasienter med alvorlige psykiske lidelser? 2) Hvordan erfarer personalet TID som arbeidsredskap for felles refleksjon og som arbeidsredskap for utvikling av terapeutiske tiltak i avdelingen? 3) Hvilke skalaer og spørreskjema er sensitive som effektmål på pasientnivå ved bruk av TID i spesialisthelsetjenesten? Personalgruppen og 15 inneliggende pasienter fra en alderspsykiatrisk avdeling i spesialisthelsetjenesten vil bli inkludert. Metodene som anvendes vil være både kvalitativ og kvantitativ. En vil ta i bruk flerstegs-fokusgruppeintervjuer før implementeringen av TID, etter tre måneder og etter seks måneder. I tillegg vil en benytte spørreskjemaer til personalet og til pasienter samt kartleggingsverktøy
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1133 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 01.08.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Alderspsykiatrisk forskningssenter sykehuset innlandet,Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst