Forskningsprosjekt


Hukommelse og demens - pilot

Vitenskapelig tittel:
Delprosjektet "Hukommelse og demens i Nord-Trøndelag", - en pilot for utprøving av metoder for datainnsamling på sykeheim.

Prosjektbeskrivelse:
Dette delprosjektet er en del av prosjektet "Demens i Nord-Trøndelag", som tar sikte på å etablere en nasjonal forskningsplattform for demens. Trinn 1 omfatter innsamling av helseopplysninger fra pasienter som er utredet for hukommelsesproblemer og demens ved sykehusene i NT. Trinn 2 omfatter pasienter som bor på sykeheimi NT. Denne søknaden omfatter en pilot for å teste ut hvordan datainnsamlingen best kan gjennomføres på sykeheimene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/723 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jostein Holmen
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt