Forskningsprosjekt


Den eldre pasientens opplevelse av lidelse

Vitenskapelig tittel:

Det preoperative møtet og den eldre pasientens opplevelse av lidelse etter hoftebrudd. En Q-studie.Prosjektbeskrivelse:
I denne studien ønsker man å få mer kunnskap om hva pasienten opplever av lidelse i møtet med helsevesenet og hva som hemmer eller fremmer lidelse i den preoperative fase. Lidelse blir her forstått som sykdomslidelse, eksistensiell lidelse og pleielidelse (lidelse påført av personale). Metodisk tilnærming blir Q-Metodologi hvor en først får identifisert allmenne og individuelle synspunkter om temaet. I dette prosjektet blir ulike synspunkter om lidelse samlet igjennom kvalitative intervju med pasienter og personale. Hensikten med dette er å få tak i pasienter og personale sine subjektive meninger om temaet. Basert på intervjuene vil en ny gruppe respondenter bli presentert for et utvalg utsagn trykket på individuelle kort. Respondentene sorterer deretter kortene i en på forhånd gitt matrise, hvor en fordeler utsagnene etter det de opplever som mest eller minst enige i. Til slutt blir sorteringene analysert statistisk og ulike grupper av personers synspunkter stiger fram.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/824 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Frode Skorpen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Daglig leder finansieres av Høyskolen Stord-Haugesund. Masterstudent dekker egne utgifter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helse og omsorgsvitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
02.06.2016 REK vest