Forskningsprosjekt


Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2017-19 - HUNT4

Vitenskapelig tittel:

The Nord-Trøndelag Health Study 2017-19 - HUNT4Prosjektbeskrivelse:
HUNT4-undersøkelsen skal gi svar på en rekke av dagens og morgendagens helseutfordringer i befolkningen gjennom å samle inn helseopplysninger og videreutvikle en forsknings-databank og biobank av kvalitetsmessig høy internasjonal standard for forskning. Databanken i HUNT skal bestå av informasjon innsamlet i løpet av en 30-års periode i en fylkespopulasjon i Norge fra HUNT1 i 1984-86, via HUNT2 i 1995-97 og HUNT3 i 2006-08, til HUNT4, gjennom spørreskjema, kliniske undersøkelser, intervjuundersøkelser, svar på klinisk-kjemiske analyser, biomateriale og svar på resultater av analyser på innsamlet biomateriale. HUNT skal være nyttig i flere tverrfaglige forskningsfelt, ikke bare for medisinere, men også for forskere innen samfunnsvitenskapelige- (psykologi, sosiologi, samfunnsøkonomi, geografi), historisk- filosofiske-, medisinsk teknologiske- og informasjonsteknologiske fag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/801 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Basis HUNT4 finansieres av NTNU, Helse Midt-Norge RHF, Helse- og omsorgsdepartementet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK midt
26.05.2016 REK midt