Forskningsprosjekt


Skadebehandling på Helgeland

Vitenskapelig tittel:
En retrospektiv gjennomgang av alle skader meldt til nødmedetjenesten på Helgeland i 2008 med alvorlighetsgrad "Akutt" og "Haster"

Prosjektbeskrivelse:
Det er liten og utilstrekkelig viten om omfanget av skader i befolkningen. Anslagene over hyppigheten av alvorlige skader varierer, og det er ikke kjent hvor mange pasienter med skader som overflyttes til høyere behandlingsnivå (ut av det lokale helseforetak) og om pasienter som burde vært flyttet rask blir behandlet lokalt, eventuelt flyttet med unødig tidsbruk. Tre sykehus inngår i Helgelandssykehuset, i byene Mo, Mosjøen og Sandnessjøen. Helgelandssykehuset er lokalsykehus for 76 000 mennesker på Helgeland Vi vil se på hvilke skader i Helgelandssykehusets nedslagsfelt som håndteres prehospitalt og hvilke som transporteres inn til sykehus. Vi ønsker å se på hvilken type behandling som gjøres på lokalsykehus og hvilke pasienter som overføres til høyere nivå. Endelig ønsker vi spesielt å fokusere på tidsbruken i denne behandlingskjeden. Undersøkelsen vil være et bidrag til å kartlegge traumehandteringen på lokalsykehuset og således komme befolkningen til gode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/742 Prosjektstart: 25.02.2010 Prosjektslutt: 15.08.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Finnmark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK nord
24.06.2010 REK nord