Forskningsprosjekt


Oppfølging av barn med dren i trommehinnen

Vitenskapelig tittel:
”OPPFØLGING AV BARN MED VENTILASJONSRØR I TROMMEHINNEN” 1. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten 2. Validering av spørreskjemaet OM 8-30 3. Validering av barneaudiologi- ordliste til taleaudiometri hos barn <7 år

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn St. Olavs Hospital endret høsten 07 retningslinjer for oppfølging av barn som har fått operert inn dren i trommehinnen. Tidligere ble alle barna innkalt til minimum 2 oppfølgende kontroller ved poliklinikken. Pga økende ventelister og manglende kapasitet til å ta unna disse kontrollene innen planlagt tidsramme, så man behovet for å endre retningslinjene. Endringen innebar at fastlegen skulle kontrollene barna med avklart/normal hørsel, mens sykehuset fortsatt skulle kontrollere de med dårlig hørsel forutfor operasjonen, og de med syndrom. Et argument for endringen var LEON-prinsippet, dvs Lavest Effektive Omsorgsnivå. Målsetting Vi inkluderer alle barna som fått operert i dren i trommehinnen en periode etter at retningslinjene ble endret, og ønsker å finne ut: 1. Om barna kontrollert av fastlege har blitt fulgt opp etter retningslinjene 2. Hvordan hørselen er og hvilken grad av øreplager de har nær 2 år etter inngrepet 3. Validering av en nylig utarbeidet barneordliste ment brukt for hørselstesting (taleaudiometri) for mindre barn 4. Validering av den norske oversettelsen av et internasjonalt spørreskjema (OM8-30) som er ment å gi bedre grunnlag for hvem som trenger dren
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/155 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjarne Austad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding tas til orientering
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt
20.03.2019 REK midt