Forskningsprosjekt


Behandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft

Vitenskapelig tittel:
HD21 for advanced stages - Treatment optimization trail in the first-line treatment of advanced stage Hodgkin lymphoma; comparison of 6 cycles of escalated BEACOPP with 6 cycles of BrECADD.

Prosjektbeskrivelse:
Kurer ved navn doseeskalert BEACOPP er standard behandling for langtkommede stadier ved Hodgkin lymfekreft. Doseeskalert BEACOPP helbreder flere pasienter enn ABVD i første omgang, og kan for mange pasienter anses som den beste behandlingen. Doseeskalert BEACOPP har mange bivirkninger, både på kort og lang sikt (infeksjonsfare, behov for blodtransfusjoner, nervepåvirkning med flere, risiko for redusert fruktbarhet, risiko for ny kreft). Brentuximab vedotin er et nytt målrettet immuntoksin som binder seg til kreftcellene dirkete og som gir mindre bivirkninger men likevel overraskende god effekt ved Hodgkin lymfkekreft. Medikamentet er godkjent til bruk ved flere tilbakefall. Medikamentet har blitt testet ut i en variant av BEACOPP kalt BrECADD og funnet å være effektivt og tolerabelt. HD 21 studien vil sammenlikne disse to regimene i en randomisert prospektiv studie. Hypotesen er å vise lik effektivitet men mindre toksisitet ved BrECADD.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1951 EudraCT-nummer: 2014-005130-55 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor gir den deltagende institusjon opptil 2000 Euro + MVA for hver pasient i studien som fullfører.

Sponsor gir deltagende institusjon 50,- pluss MVA for  tilberedelse av studiemedikasjon på apoteket.

Sponsor gir OUS 20000 Euro plus MVA for oppstart og gjennomføring av studien i Norge i år for inklsujon, mens det gis 10000 Euro for dette i år for oppfølging.

Sponsor gir den detlagende institusjon opptil 250 Euro +MVA for hver pasient til referansepatologi i utlandet.

Sponsor betaler for monitorering, men detaljene i dette er ikke helt avklart enda.

Avtalen om dette er underskrevet fra OUS, vi venter på sinatur fra sponsor men denne kan da ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi OUS
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst