Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Legemiddelgjennomganger i sykehjem i Nord-Gudbrandsdalen

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en deskriptiv tverrsnittstudie i en sykehjemspopulasjon. Målet med studien er å kartlegge og undersøke legemiddelbruk og kvalitet av legemiddelforskrivning for eldre pasienter i sykehjem i fire kommuner i Nord-Gudbrandsdalen; Lom, Skjåk, Vågå og Sel. Studien skal utføres av en masterstudent i farmasi. Legemiddelbruk identifiseres ved å innsamle data fra legemiddellister (kardex) for alle beboere i sykehjemmene. Kvalitet av legemiddelforskrivning identifiseres ved å utføre legemiddelgjennomganger ved alle sykehjemmene. Identifiserte legemiddelrelaterte problemer (LRPer) diskuteres i tverrfaglig team med behandlende lege og sykepleier. Både legemiddelbruk og LRPer vil beskrives deskriptivt, og relevante analyser vil anvendes for å teste forskjeller, f.eks. mellom menn og kvinner, ulike aldersgrupper og mellom sykehjem.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/992 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia


Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord