Forskningsprosjekt


Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt og demens

Vitenskapelig tittel:

Spatial orientation in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's diseaseProsjektbeskrivelse:
Romlig orientering handler om vår evne til å kjenne oss igjen og til å finne fram i omgivelsene. Når denne evnen svikter oss, risikerer vi å gå oss bort. For mange personer med demens er redusert evne til å kjenne seg igjen i omgivelsene et av de første tegnene på at noe er i ferd å skje. Likevel undersøkes ikke romlig orienteringsevne ved utredning av hukommelsesproblemer. Vi vil undersøke hvor anvendbare og relevante tre ulike testmetoder for romlig orienteringsevne er i klinisk praksis. Metodene består av et spørreskjema til både pasient og pårørende, en labyrinttest hvor pasienten skal gå raskt og korrekt igjennom, og to skrivebordsoppgaver. Studien er en klinisk studie hvor vi vil se på hvordan testene samsvarer med volummål av strukturer i hjernen, hvilken betydning vansker med romlig orienteringsevne har for pasientenes fysisk funksjon (gange og balanse) og for hvor mye de er i fysisk aktivitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1119 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gro Gujord Tangen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst, tildeling av post doc stipend (50 % over 6 år).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst