Forskningsprosjekt


Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Biopsychosocial reactions after strokeProsjektbeskrivelse:
Hovedmålet med denne studien er å ekspandere dagens kunnskap om biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag, med fokus på å få kunnskap om tretthet (post-stroke fatigue) og assosierte biologiske og psykologiske mekanismer. Tohundre personer med førstegang hjerneslag vil inkluderes i studien under sykehusinnleggelsen. De vil deretter bli fulgt opp med gjentatte målinger og spørresjema i en obersvasjonsstudie. Studien søkeer å indentifisere pasienter med nyoppstått utmattelse etter hjerneslaget. Utmattelsens samvariasjon med biomarkører bli undersøkt for å avdekke utmattelsens etiologi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1111 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamlingen vil bli finansiert gjennom det regionale forskningsnettverket i Helse Sør-Øst for symptomer og livskvalitet ledet av Tone Rustøen og Anners Lerdal. I tillegg vil studien finansieres av A. Lerdals prosjektmidler ved Universitetet i Oslo. Sykehusene som deltar vil også bidra med egeninnsats. Det er søkt prosjektmidler fra FRIMEDBIO-programmet fra Forskningsrådet og det vil bli søkt om prosjektmidler fra Helse Sør-Øst. Arbeidstid til forskerne under datainnsamlingen finansieres gjennom institusjonen som vedkommende er ansatt ved (egenfinansiering).    Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/helsefag, Nivå: Phd/postdok/master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst