Forskningsprosjekt


Langtidsforløpet ved panikklidelse

Vitenskapelig tittel:

Long term course of panic disorderProsjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke hvordan det går på lang sikt med pasienter med panikklidelse, som har gjennomfører et poliklinisk program med kognitiv gruppeterapi. Det er godt dokumentert at kognitiv terapi er en virksom behandlingsmetode ved panikklidelse, og vi har tidligere publisert gode resultater for 83 pasienter som har gjennomført kognitiv terapi i grupper. Resultatene holdt seg ved ett års etterundersøkelse. De fleste undersøkelsene har kort oppfølgingstid. Det er få undersøkelser med lang observasjonstid, og det er uenighet i litteraturen om hvilke faktorer som gir god prognose. Vi har ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde behandlet til sammen 181 pasienter i perioden 1988-2007. Hvis vi nå får anledning til å etterundersøke dem, vil observasjonsperioden være på 8-27 år, som er den klart lengste som er rapportert. Vi ønsker med denne undersøkelsen å belyse hvordan langtidsforløpet for personer med panikklidelse er, og undersøke hvilke faktorer som predikerer godt eller dårlig utfall?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/983 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Egil W. Martinsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamling gjøres av ansatte ved Helse Førde HF som en del av deres arbeid eller i permisjonstid. I dataanalyse og skriving bistår ansatte ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og Universitetet i Oslo  Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2016 REK nord
23.11.2017 REK nord