Forskningsprosjekt


Effekt av venetoclax hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi ved residiv eller ved refraktær sykdom

Vitenskapelig tittel:

Open-label, single arm, Phase 3b, multi-center study evaluating the efficacy of veneteoclax (ABT-199) in relapsed/refractory subjects with chronic lymphocytic leukemia (CLL) including those with the 17 p deletion or TP53 mutation or those who are refractory or intolerant to B-cell recptor inhibitors.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke effekt og sikkerhet av venetoclax hos pasienter med tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi eller pasienter som har vist seg å være refraktær mot annen behandling. Kronisk lymfatisk leukemi er en sykdom som per i dag ikke kan kureres med mindre pasientene kan behandles med allogen stamcelle transplantasjon. Mange pasienter har innledningsvis god effekt av eksisterende behandling, men utvikler senere resistens og opplever tilbakefall av sykdom. Venetoclax hemmer BCL-2, et protein som demper apoptoseprosessen og som dermed kan medføre overlevelse av skadete og cancerøse celler. Hemming av BCL-2 kan potensielt fører til at kreftcellene dør. Legemiddelet er under utprøving og har vært gitt til nær 600 pasienter uten alvorlige bivirkninger. Dette er en åpen, internasjonal multisenterstudie der totalt 250 pasienter er planlagt inkludert, inntil 10 av disse fra Norge, rekruttert fra egen pasientkohort ved Oslo Universitetssykehus. Egnede deltakere er voksne pasienter med tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi, pasienter som ikke har hatt effekt av annen behandling (inkludert pasienter med del(17p)/TP53-mutasjon) eller pasienter som ikke tåler behandling med kinasehemmere. Deltakere vil innta en daglig dose av venetoclax på 20 mg ved oppstart, deretter vil dosen gradvis opptitreres til maksimum 400 mg over en periode på 5 uker. Behandlingen vil pågå i opp til 2 år inntil sykdommen progredierer eller behandlingen må stoppes på grunn av uakseptable bivirkninger. Etter avsluttet behandling vil pasientene følges opp med hensyn på sykdomsstatus og overlevelse i ytterligere 2 år. Deltakere skal møte til studiebesøk to ganger i uken de første fem ukene, deretter hver fjerde uke inntil uke 48, deretter hver 12. uke inntil uke 108. Deltakere vil bli bedt om å føre en doseringsdagbok i behandlingsperioden. Det skal i studien tas blod-, urinprøver og eventuelt benmargsprøve for klinisk oppfølging. I tillegg vil det bli tatt en farmakokinetikkprøve samt blodprøve og benmargsprøve for biomarkøranalyse. Disse prøvene er planlagt utført til Sveits og USA for analyse og lagring i opptil 20 år. Denne benmargsprøven er frivillig og tas kun ved behov. CT og eventuelt MR vil bli gjennomført ved screening og i uke 48. Av tidligere registrerte opplysninger vil det innhentes informasjon fra journal om medisinsk og kirurgisk historie, inkludert en detaljert onkologihistorie, alkohol og nikotinbruk, medisinbruk og resultater fra eventuelle tidligere utførte undersøkelser med tanke på delesjon av 17p/TP53-mutasjoner. I tillegg skal følgende opplysninger inngå i prosjektet: demografiske opplysninger (fødselsår, kjønn og etnisitet), opplysninger om bivirkninger (Adverse events), bruk av andre medisiner, livskvalitetsskjemaer (FACT-Leu, FACIT-Fatigue, EQ-5D-5L), graviditetstest for fertile kvinner, vekt, blodtrykk, puls, temperatur, EKG, klinisk undersøkelse, inkludert sykdomsstatus og opplysninger fra eventuell benmargsundersøkelse, CT/MR, del(17p)-/TP53- mutasjonstester, ECOG-performance status samt resultatet av hematologiske og biokjemiske analyser av blodprøver og koagulasjonsprøver (PT og aPTT).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/944 EudraCT-nummer: 2015-003667-11 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 29.08.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Abbvie AS finansierer dette prosjektet. Det vil bli ingått en skriftlig økonomisk og juridisk avtale mellom oppdragsgiver, forsker og institusjon som må signeres av alle parter før studiemedisinen kan sendes til utprøvingsstedet og før første pasient kan inkluderes i prosjektet.  Kopi av signert økonomisk avtale vil bli ettersendt til Etisk Komite så snart den foreligger. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst