Forskningsprosjekt


Artroseskole og fysisk aktivitet i Ullensaker

Vitenskapelig tittel:
Osteoarthritis care in primary health. Patient education, exercises, and telephone counselling.

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en randomisert kontrollert studie som har som mål å bidra til å styrke behandlingen i primærhelsetjenesten og å øke lokalt behandlingstilbud for personer med artrose. Forekomsten av artrose med smerter og skader i knær, hofter og hender, er sterkt økende på grunn av stadig økende antall eldre i Norge. Diakonhjemmet sykehus ønsker å gjennomføre et forskningsprosjektet som tar sikte på å utvikle en ”artroseskole” for primærhelsetjenesten for å styrke behandlingen og undersøke effekten av økt fysisk aktivitet. Studien er lagt opp som en randomisert, kvantitativ studie med ca 440 artrosepasienter. Data som hentes inn i studien skal kobles til data fra "Muskel og skjelettplager i Ullensaker- Artrose" (REK nr 2009-812a). Deltakerne skal fordeles til en kontrollgruppe som vil motta behandling og oppfølging i kommunehelsetjenesten. Intervensjonsgruppen vil delta i en "artroseskole" med et strukturert treningsprogram og jevnlig oppfølging per telefon. Alle deltakerne skal gjennomføre noen funksjonsmålinger og fylle ut et spørreskjema ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder. Deltakerne vil bli rekruttert fra studien "Muskel og skjelettplager i Ullensaker". Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring som forklarer hva potensielle deltakere skal gjøre og hvordan informasjonen om dem blir samlet inn behandlet. Datafilen skal slettes eller anonymiseres senest ved prosjektslutt i 2035.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/727 Prosjektstart: 21.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Østerås
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst