Forskningsprosjekt


Den norske PrELOAD-studien

Vitenskapelig tittel:

The Norwegian PrELOAD study:

PlacEntal dysfunction and LOngterm vAscular related DiseaseProsjektbeskrivelse:
Formål med denne registerstudien er å studere effekten av uheldige graviditetsutfall (placenta dysfunksjonssyndrom) på kvinners langtidshelse i form av global vaskulær sykdom som hjerne, hjerte, nyre og retina. Data skal hentes fra følgende kilder for alle kvinner som har født i Norge mellom 1967-2015. Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister (MFR), Norsk pasientregister (NPR), Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret), Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret), Norsk Nyreregister (NNR), Utdanningsdatabasen/Utdanningsregisteret (Statistisk Sentralbyrå). I tillegg skal det gjøre valideringsstudier ved hjelp av data fra to pågående prospektive kliniske studier om kognitiv svikt «Helse og Hukommelse ved Alderspsykiatrisk Forskningssenter» og «TRAIL-DEM 2015/1510» ved Oslo Universitetssykehus/Sykehuset i Vestfold. Prosjektperioden er satt til 20 år.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/568 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 30.04.2036

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nils-Halvdan Morken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

-Vi søker om finansiering av prosjektet (stipendiat og postdoc.lønn samt utgifter til registerdatautlevering og koblinger) via Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Helse Vest, Forskningsrådet, EU, samt Hjerte- og karrådet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.04.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest