Forskningsprosjekt


Registrering av misdannelsen leppe-kjeve-ganespalte i Medisinsk Fødselsregister

Vitenskapelig tittel:

Completeness of registration of oral clefts in a medical birth registry.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å studere Medisinsk Fødselsregisters (MFR) dekningsgrad for Leppe-kjeve-gane (LKG)-spalte og beskrive om denne varierer over tid (1967-2014). Dette vil vi gjøre ved å undersøke om individ registrert med LKG spalte i MFR gjenfinnes i avdelingenes behandlingsregistre eller Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Vi ønsker å beskrive om forhold som - barnas spaltetype - barnas fødested - forhold ved barnet (feks andre misdannelser, prematuritet, flerfødsel) - forhold ved mor (feks mor har spalte, har tidligere barn med LKG-spalte eller andre misdannelser, komplikasjoner i svangerskapet) for å undersøke om dette kan påvirke registrering av LKG-diagnosen i MFR. Misforhold kan også skyldes feilregistrering, men det kan også være reelle pasienter som ikke har blitt operert, eller som blir operert annet sted enn ved de to nasjonale behandlingsteamene. Prosjektet ønsker å beskrive denne gruppen, inkludert om det her er endringer over tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/362 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Åse Sivertsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til koblingen av data vil trolig bli finansiert av Norsk Kvalitetsregister for leppe- ganespalte, Helse Bergen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, plastikkirurgi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst