Forskningsprosjekt


Tidlig evaluering/predikering av alvorlighetsgrad ved akutt pankreatitt

Vitenskapelig tittel:

Early evaluation of the severity of acute pancreatitis by measures of skin microcirculation – a pilot studyProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt måling av blodsirkulasjon i hud hos pasienter med akutt pankreatitt kan brukes til å forutsi forløp og alvorlighetsgrad av sykdommen på et tidlig tidspunkt. Omtrent 20 prosent av pasientene som legges inn med akutt pankreatitt vil utvikle alvorlig pankreatitt og dermed ha behov for intensivert behandling. Tidlig identifikasjon av disse pasientene kan ha betydning for forløp og prognose. Dagens metoder for identifisering av disse pasientene består i stor grad av analyser av blodprøver og bruk av ulike skjema, og metodene har relativ lav treffsikkerhet eller påviser risiko senere enn det som er ønskelig. Tidligere gjennomførte studier indikerer at blodsirkulasjonen påvirkes tidligere enn endringer i blodprøver og kliniske symptomer i ulike sykdomsforløp. Man ønsker nå å undersøke om dette gjelder ved akutt bukspyttkjertelbetennelse, og om måling av blodomløp ved en ikke-invasiv metode kan brukes til å identifisere pasienter med alvorlig pankreatitt tidlig i sykdomsforløpet. Det planlegges å inkludere 5-10 pasienter med alvorlig pankreatitt og 15-20 pasienter med mild til moderat pankreatitt fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus. Pasientene rekrutteres i akuttmottaket av vakthavende kirurg. Deltakelse i prosjektet medfører at det tas et utvidet spekter av blodprøver. Det tas videre bilder av blodsirkulasjon innen 12 timer etter innleggelse, deretter etter 24 timer og deretter daglig de neste 3-4 dager og ved endringer i sykdomstilstanden inntil utskrivelse. Det vil også tas CT av mage. Det planlegges å kontakte deltakerne 30 dager etter utskrivelse. Kliniske opplysninger og opplysninger om sykdomsforløp og generell helse, blodprøvesvar, svar på røntgenundersøkelser og opplysninger om tidligere forhold (helseopplysninger) av betydning for aktuelle sykdomsbilde registreres. Det planlegges i tillegg å inkludere 10 pasienter/frivillige uten kjent pankreatitt som kontrollgruppe. For disse innebærer deltakelse undersøkelse av mikrosirkulasjon i hud og blodprøver. Det er i andre sammenhenger innhentet opplysninger fra en normalpopulasjon når det gjelder mikrosirkulasjon i hud, og det planlegges å bruke disse opplysningene i sammenligning med funn hos aktuelle pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/327 Prosjektstart: 01.05.2016 Prosjektslutt: 01.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Mala
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet planlegges finansiert via avdelingen og i samarbeid med Prof Knut Kvernbo ved OUS. Se også senere punkt ang ev interessekonflikter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst