Forskningsprosjekt


Ny metode for CT-veiledet lungebiopsi

Vitenskapelig tittel:
Ny metode for uthenting av vevsmateriale for cytologisk eller histologisk undersøkelse fra lunger, - en studie for vurdering av anvendbarhet og nyttegrad.

Prosjektbeskrivelse:
Økt bruk av CT-undersøkelser i de senere år påviser ofte små lungefortetninger. Hvorvidt disse er godartede eller representerer et tidlig stadium av lungecancer, kan oftest ikke endelig avklares uten uthenting av cellemateriale ( cytologisk us) eller vevsmateriale (biopsi). Tidlig diagnostikk av cancer er oftest beste forutsetning for helbredelse. Desto mindre slike lungeforteninger er, desto større krav stilles til teknisk ferdighet hos operatør for at prosedyren skal kunne gjennomføres med vellykket resultat. Dette prosjekt vil teste en ny patentert mekanisk styreinnretning til bruk ved CT-veiledete lungebiopsier for å vurdere grad av lettere gjennomføring av slike prosedyrer, event. redusert tidsbruk, økt treffsikkerhet for derved å oppnå vevsmateriale fra ønsket område og redusert komplikasjonsfare i form av luftlekkasjer fra lungen (pneumothorax) og blødninger ved at behovet for underveis korreksjon av kanyleposisjon reduseres/ elimineres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1118 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 01.07.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Åsmund Øverbø
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2010 REK sør-øst