Forskningsprosjekt


Bruk og misbruk av keisersnitt i lavinntekts-land

Vitenskapelig tittel:
Unnecessareans - use and misuse of cesarean sections in low resource settings

Prosjektbeskrivelse:
Målet med dette forskningsprosjektet er å avdekke unødvendig bruk av keisersnitt i en region i Etiopia, ved at man vil samle inn prospektive data fra 4 offentlige sykehus i regionen, kombinert med en kvalitativ studie, samt en oppfølgingsstudie for å undersøke langtidseffekter. Bakgrunnen for prosjekter er at keisersnitt kan medføre økt risiko for mor, særlig i lavinntektsland, og det derfor er viktig at beslutningen om keisersnitt treffes på riktig indikasjon. Utvalget består av 1050 keisersnittforløste kvinner på 4 ulike sykehus i Jimma distriktet. Det skal tilfeldig velges 200 kvinner av disse for telefonisk oppfølging etter hjemreise. Studien benytter spørreskjema, intervju, observasjon og journalopplysninger som datainnsamlingsmetoder. Fra journaler hentes det inn fødselshistorikk og klassifisering, generelle opplysninger om mor, oppfølging i svangerskapet, indikasjon for keisersnitt, hastegrad, mors helse etter operasjon og barnets helse etter fødselen. Det opplyses at det skal søkes unntak fra kravet for å innhente samtykke siden en stor del av deltakere er analfabeter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1607 Prosjektstart: 21.08.2017 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vegard Weyergang Vartdal
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vestre Viken HF, Drammen Sykehus, Gynekologisk Avdeling v/Marieke ClaessenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst