Forskningsprosjekt


BiostatCHF: En klinisk studie for å utvikle et systematisk verktøy for tilpasning av behandling ved kronisk hjertesvikt.

Vitenskapelig tittel:
A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure (Biostat CHF)

Prosjektbeskrivelse:
Hjertesvikt skyldes oftest akutt eller kronisk hjertekarsykdom men også høyt blodtrykk eller klaffe-sykdom, kjemisk påvirkning eller genetisk anlegg. Diagnosen påvises hos ca 10% av befolkningen over 70 år og ved 50% av alle sykehus-innleggelser. Det er vanskelig å etablere et godt behandlingsregime. En del pasienter ser simpelthen ikke ut til å respondere på de medikament-alternativene som er førstevalg. Mange oppnår ikke anbefalt mål-dose for de enkelte medikamentene og en betydelig andel av pasientene er sannsynligvis underbehandlet. En gruppe hjertespesialister i Europa har utviklet en studie som skal identifisere den behandlingsstrategien som er optimal i pasientgruppen. Aktuelle pasienter skal tilpasse behandlingen etter ESC guidelines 2008, med minimum et vanndrivende medikament, en ACE-hemmer og en beta-blokker. Man skal forsøke å oppnå måldose i løpet av 3 mndr etter inklusjonen og deretter følge opp deltakerne jevnlig mellom 6 mndr og 2,5 år før datainnsamlingen avsluttes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1625 EudraCT-nummer: 2010-020808-29 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kenneth Dickstein
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest
20.08.2012 REK vest